Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. , informujemy, że

1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest ASC Alina Gąszczak, Płociczno 7, 19-300 Ełk, NIP 8481222042, Regon,790345402.

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu dokonania rezerwacji miejsca w Apartamentach oraz realizacji Umowy jaką zawarliśmy i znajduje podstawę w art. 6 ust 1 lit b) RODO, dlatego przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane konta bankowego do potwierdzenia płatności, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL

3. Do poprawnej i komfortowej realizacji Umowy potrzebujemy ponadto Państwa adres e-mail oraz nr telefonu. Nie będą one wykorzystywane do celów marketingowych, służyć mają jedynie kontaktowi oraz jako sposób złożenia oraz potwierdzenia poprawnego dokonania rezerwacji miejsca w Apartamentach.

4. W celu wystawienia rachunku bądź FV oraz spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z prawa podatkowego, przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i dane adresowe firmy, NIP.

5. Administrator podkreśla, że podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. W przypadku ich niepodanie nie będą Państwo mogli skorzystać z naszych usług.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

a. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,

b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

c. prawo sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych,

d. żądania zaprzestania przetwarzania i przeniesienia danych,

e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym Administrator informuje, że czynności dokonane do czasu cofnięcia zgody należy uznać za legalne,

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Państwa Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzane na podstawie umów powierzenia przetwarzania wyłącznie w celu realizowania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 lit c) RODO) oraz realizacji zawartej z Państwem Umowy

9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

10. Państwa dane przechowywane są w formie papierowej nie dłużej niż przez okres 1 roku od zakończenia Umowy. W formie elektronicznej Państwa dane będą przechowywane w okresie 3 lat lub 10 lat w odniesieniu danych potrzebnych w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, a dane wskazane w pkt 4 niniejszej klauzuli w okresie 5 lat jako okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

12. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać bezpośrednio u Administratora danych pod adresem e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.